Home Website Privacy Policy

Website Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op: november 2019.

 1. Over deze Policy
  • Deze Privacy Policy(“Policy“) legt uit hoe we (zoals hierna gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u (“Persoonsgegevens“) verzamelen, delen en gebruiken wanneer u (“u” of “uw“) onze website gebruikt [website URL toe te voegen] (de “Website“).
  • Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.
  • AGC neemt de naleving van haar privacy verplichtingen ernstig. Daarom hebben we deze Policy opgesteld, die de standaarden beschrijft die AGC toepast om uw Persoonsgegevens te beschermen.
  • Voor de toepassing van deze Policy, treedt GenieVision powered by AGC Glass Europe SA met maatschappelijke zetel te 4, avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-la-Neuve en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 638.187 en met BTW VAT BE 0413.638.187 (“AGC“, “ons”, “we“, of “onze“) op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden via de Website. Als verwerkingsverantwoordelijke, is AGC verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Neem alstublieft de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met ISM office via Office@eu.agc.com en/of de Website eigenaar via infor@genievision.com

   

 2. Welke Persoonsgegevens verzamelt AGC en waarom?
  • De categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, en de redenen waarvoor we deze verwerken, omvatten:
  • Waarom we het verzamelen Categorieën van Persoonsgegevens Wettelijke basis
   Om u in staat te stellen de functies van deze website te gebruiken Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, voorkeurstaal voor communicatie Uw toestemming;
   Om via onze website contracten tussen u en GenieVision door AGC uit te voeren Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, voorkeurstaal voor communicatie Uw toestemming;
     Om op uw verzoek contact met u op te nemen Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, voorkeurstaal voor communicatie Uw toestemming
   Om u te voorzien van informatie over producten of diensten Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, voorkeurstaal voor communicatie Uw toestemming
   Om onze producten en diensten te verbeteren (statistieken op te stellen, marktanalyses uit te voeren, enz.) Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, voorkeurstaal voor communicatie Uw toestemming
  • We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw toestel verzamelen. Meer specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met onze Website, inclusief de pagina’s die werden bezocht en de links waarop werd geklikt.

   Het verzamelen van deze informatie laat ons toe om beter te begrijpen wie de bezoekers zijn die onze Website bezoeken, vanwaar ze komen, en in welke inhoud op onze Website ze geïnteresseerd zijn. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

   Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige tracking technologie, zoals verder uitgelegd onder de titel “Cookies en gelijkaardige tracking technologieën” hieronder [link].

  • Van tijd tot tijd, kunnen we Persoonsgegevens die betrekking hebben op u van derde partijen ontvangen (inclusief andere entiteiten van de AGC Group), maar enkel indien we nagegaan zijn of deze derde partijen ofwel uw toestemming hiervoor hebben of anderszins wettelijk toegelaten of verplicht zijn om uw Persoonsgegevens aan ons mee te delen.

   De categorieën van Persoonsgegevens die we van derde partijen verzamelen, omvatten [geef voorbeelden] en we gebruiken deze Persoonsgegevens die we ontvangen van deze derde partijen om [geef redenen, e.g. het onderhouden en verbeteren van de juistheid van de gegevens die we over u hebben].

  • In het algemeen zullen we de Persoonsgegevens die we van u verzamelen enkel gebruiken voor de doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

   

 3. Aan wie geeft AGC uw Persoonsgegevens door?
  • We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:
   • aan onze groepsvennootschappen voor doeleinden die overeenstemmen met deze Policy. We nemen voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die medewerkers die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde.
   • aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer de mededeling omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data analyse;
   • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen;
   • aan onze auditoren, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken;
   • aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Policy;
   • aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.

   

 4. Hoe beschermen we uw privacy?
  • We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Policy, als volgt:
   • Behoorlijkheid: We zullen uw Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.
   • Doelbinding: We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
   • Proportionaliteit: We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.
   • Juistheid van gegevens: We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door AGC onmiddellijk te informeren over elke wijziging of fout.
   • Gegevensbeveiliging: We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
   • Verwerkers: We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van AGC. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
   • Internationale doorgifte van gegevens: Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden).Meer specifiek bevinden onze servers zich in de Europese Economische Ruimte, en onze groepsvennootschappen en derde partijen dienstverleners en partners zijn in de hele wereld, incl. Russia, Japan en United States. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen.

    We hebben echter passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Policy. Deze omvatten het implementeren van een intra-groep overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens (de “Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst“) gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van Persoonsgegevens tussen onze groepsvennootschappen, die vereist dat alle groepsvennootschappen de Persoonsgegevens die zij verwerken van de EEA in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming beschermen.

    Onze Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst kan op verzoek bezorgd worden. We hebben gelijkaardige passende waarborgen geïmplementeerd met onze derde partijen dienstverleners en partners.

   • Gegevensbewaring: We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u hebt verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

    Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

   

 5. Uw rechten betreffende gegevensbescherming
  • U beschikt over de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:
   • Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office Office@eu.agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
   • Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office Office@eu.agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
   • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
   • U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de “uitschrijven” of “afmelden” link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
   • Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier)
  • We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

   

 6. Koppelingen naar andere websites
  • De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en uitgebaat worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en we raden u aan om deze te raadplegen daar het gebruik van Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen zal zijn.

   We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en het gebruik van zulke websites is op uw eigen risico.

   

 7. Wijzigingen aan deze Policy
  • Deze Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Policy zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Policy.
  • U kunt zien wanneer deze Policy voor het laatst werd gewijzigd, door de “laatst gewijzigd op” datum te bekijken die bovenaan deze Policy wordt getoond.